Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

03.11.2017

o wydaniu decyzji administracyjnych  w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa,  na podstawie art. 37a  oraz  37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (tekst jednolity: Dz. U z  2017 r. poz. 680 ze zm.), z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa prawa własności:

 • gruntu położonego w gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość,  oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 16/7 o powierzchni 0,0132 ha (ark. mapy 91) i nr 16/9 o powierzchni 0,0296 ha (ark. mapy 91),
 • gruntu położonego w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 245/5 o powierzchni 0,0197 ha (ark. mapy 14), nr 245/6 o powierzchni 0,6852 ha (ark. mapy 14) i nr 245/7 o powierzchni 0,0433 ha (ark. mapy 14),
 • gruntu położonego w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125/7 o powierzchni 0,0675 ha (ark. mapy 111),
 • gruntu położonego w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 125/1 o powierzchni 0,0543 ha (ark. mapy 111) i nr 125/2 o powierzchni 0,0247 ha (ark. mapy 111),
 • gruntu położonego w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/4 o powierzchni 0,0170 ha (ark. mapy 15) i nr 152/6 o powierzchni 0,0092 ha (ark. mapy 15),
 • gruntu położonego w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/2 o powierzchni 0,1178 ha (ark. mapy 15),

 
a przez „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów oraz  prawa własności naniesień znajdujących się na tych gruntach.
     
Stosownie do art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"   (tekst jednolity:   Dz. U z  2017 r., poz. 680 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że  dnia 26 października 2017 roku zostały wydane decyzje administracyjne znak: GN-Z.752.20.2017.GK.n, GN-Z.752.21.2017.GK.n, GN-Z.752.22.2017.GK.n, GN-Z.752.23.2017.GK.n, GN-Z.752.24.2017.GK.n,  GN-Z.752.25.2017.GK.n w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r.,  przez:
 
1) Skarb Państwa prawa własności gruntów położonych w  gminie Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość:

 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 16/7 o powierzchni 0,0132 ha (ark. mapy 91) i nr 16/9 o powierzchni 0,0296 ha (ark. mapy 91);
 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 245/5 o powierzchni 0,0197 ha (ark. mapy 14), nr 245/6 o powierzchni 0,6852 ha (ark. mapy 14) i nr 245/7 o powierzchni 0,0433 ha (ark. mapy 14);
 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125/7 o powierzchni 0,0675 ha (ark. mapy 111);
 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 125/1 o powierzchni 0,0543 ha (ark. mapy 111) i nr 125/2 o powierzchni 0,0247 ha (ark. mapy 111);
 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/4 o powierzchni 0,0170 ha (ark. mapy 15) i nr 152/6 o powierzchni 0,0092 ha (ark. mapy 15);
 • oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/2 o powierzchni 0,1178 ha (ark. mapy 15),

 
 2)  „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów oraz  prawa własności naniesień znajdujących się na tych gruntach.
           
Z ww. decyzjami można zapoznać się w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 (Oddział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 128, tel. 84 677 65 27 lub 84 677 65 25), w godzinach pracy urzędu.
    
Stosownie do art. 37b ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
           
Na ww. decyzje stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Treść obwieszczeń w załącznikach poniżej:
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.20.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.21.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.22.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.23.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.24.2017
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego GN-Z.752.25.2017