Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

01.12.2017

o wydaniu decyzji administracyjnych w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, na podstawie art. 37a oraz 37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 680 ze zm.), z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa prawa własności gruntów:
 

  • położonego w gminie Tereszpol, obręb 0003 Szozdy, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 171/2 o powierzchni 0,0175 ha (ark. mapy 1), nr 171/3 o powierzchni 0,0190 ha (ark. mapy 1), nr 171/4 o powierzchni 0,0187 ha (ark. mapy 1) i nr 277/1 o powierzchni 0,0030 ha (ark. mapy 1);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 803 o powierzchni 0,0093 ha (ark. mapy 1) i nr 820 o powierzchni 0,0572 ha (ark. mapy 2);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 865 o powierzchni 0,1209 ha (ark. mapy 2);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 855 o powierzchni 0,7862 ha (ark. mapy 2);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 887 o powierzchni 0,6433 ha (ark. mapy 2),

 
a przez „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów oraz prawa własności naniesień znajdujących się na tych gruntach.
 
Stosownie do art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 680 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 23 listopada 2017 roku zostały wydane decyzje administracyjne znak: GN-Z.752.26.2017.GK.n, GN-Z.752.27.2017.GK.n, GN-Z.752.28.2017.GK.n, GN-Z.752.29.2017.GK.n, GN-Z.752.30.2017.GK.n w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez:
 
1) Skarb Państwa prawa własności gruntów:
 

  • położonego w gminie Tereszpol, obręb 0003 Szozdy, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 171/2 o powierzchni 0,0175 ha (ark. mapy 1), nr 171/3 o powierzchni 0,0190 ha (ark. mapy 1), nr 171/4 o powierzchni 0,0187 ha (ark. mapy 1) i nr 277/1 o powierzchni 0,0030 ha (ark. mapy 1);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 803 o powierzchni 0,0093 ha (ark. mapy 1) i nr 820 o powierzchni 0,0572 ha (ark. mapy 2);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 865 o powierzchni 0,1209 ha (ark. mapy 2);
  • położonego w gminie Zamość, obręb 0017 Siedliska, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 855 o powierzchni 0,7862 ha (ark. mapy 2);

 
2) „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów oraz prawa własności naniesień znajdujących się na tych gruntach.
 
Z ww. decyzjami można zapoznać się w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 (Oddział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 128, tel. 84 677 65 27 lub 84 677 65 25), w godzinach pracy urzędu.
 
Stosownie do art. 37b ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 
Na ww. decyzje stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego:
GN-Z.752.26.2017.GK.n
GN-Z.752.27.2017.GK.n
GN-Z.752.28.2017.GK.n
GN-Z.752.29.2017.GK.n
GN-Z.752.30.2017.GK.n