Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

07.11.2017

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 37 a oraz art. 37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 8 września  2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 680 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez:

  1. Skarb Państwa prawa własności,
  2. „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń w stosunku do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

 
gminy Zamość, obręb 0017 Siedliska jako działka nr 806 o powierzchni 0,1049 ha (ark. mapy 2).
 
Dla nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego obwieszczenia nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów na podstawie których można byłoby ustalić osoby, którym przysługują do tej nieruchomości prawa rzeczowe.
 
Jeżeli w terminie 2 miesięcy  od dnia podania do publicznej wiadomości  obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonej w obwieszczeniu, wojewoda wyda decyzję stwierdzającą  nabycie przez Skarb Państwa prawa własności przedmiotowej nieruchomości oraz nabycia przez  „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego  do tego gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń na nim położonych.
 
Zgłoszenia można składać w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, pok. Nr 112,  I piętro (tel. 84- 677-65-27  lub  84- 677-65-25).
 
Obwieszczenie