Zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności

31.03.2017

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia o godz. 15.30
 
Wysokość środków z budżetu Wojewody Lubelskiego w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – obrona cywilna, przeznaczonych na dofinansowanie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% zadania. Pozostały koszt zadania mogą stanowić środki finansowe będące wkładem własnym, lub pochodzące z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania oraz koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
 
Złożona oferta zawierać powinna w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 
Wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3 pokój 1008 (X piętro), tel. (81) 74 24 380. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wyjaśnień jest Pan Krzysztof Plak.
 
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie