Aktualności

Rozporządzenie ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

20.12.2011

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego z dniem 24 grudnia 2011 r.

Spotkanie opłatkowe w LUW

19.12.2011

Pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciele administracji zespolonej, niezespolonej oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie lubelskiemu zebrali się na wspólnym spotkaniu opłatkowy

Posiedzenie ws. połączenia szpitali

19.12.2011

Wskazanie głównych priorytetów, przewidywanych kosztów, korzyści i ryzyka, a także przedstawienie najważniejszych elementów strategii połączenia trzech lubelskich szpitali, dla których organem stanowiącym jest samorząd województwa lubelskiego to główny post

Aukcja Przedmiotów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

15.12.2011

Pod honorowym patronatem i z udziałem wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc odbyła się charytatywna Aukcja Przedmiotów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", zorganizowana w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie wojewody z kadrą kierowniczą rządowej administracji zespolonej

13.12.2011

Pierwszy dzień urzędowania na stanowisku wojewody lubelskiego Jolanta Szołno-Koguc rozpoczęła od spotkania z dyrektorami wydziałów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownikami służb, inspekcji i straży zespolonych pod zwierzchnictwem wojewody.

Strony