Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 525),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz.1392),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 269),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21 poz.112, z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058),
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).