Konferencja dotycząca profilaktyki i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń

16.03.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Uczestniczyli w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek a także wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
- Podczas tej konferencji zostaną przedstawione wszystkie działania rządu w celu zwalczania ASF a jednocześnie zwalczania skutków tej choroby, czyli niesienia pomocy rolnikom województwa lubelskiego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy rolnika dotyka ASF i przez to pada mu stado albo jest wybijane z uwagi na to, że ognisko ASF u niego w gospodarstwie jest wykryte, to siłą rzeczy pojawiają się wtedy różnego rodzaju wątpliwości i pretensje co do sposobu prowadzenia walki z ASF. Jednak wszystkie środki, które są podejmowane są niezbędne – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek przed rozpoczęciem konferencji.
 
Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich.
 
- Jeśli chodzi o ASF to nie ma na tę chorobę lekarstwa czy też szczepionki, pozostają tylko administracyjne środki w walce z tą groźną chorobą. W ramach walki z wirusem podejmujemy kwestie zapory na granicy z Ukrainą i Białorusią. Mimo odstrzału dzików na terenie objętym chorobą wytwarza się tzw. próżnia ekologiczna, którą wypełniają osobniki przybywające z terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Dlatego środkiem niezbędnym w walce z chorobą jest wybudowanie zapory w postaci płotu na granicy– powiedział wiceminister Rafał Romanowski.
 
O działaniach w zakresie zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego mówił z kolei wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – Są to działania wielopłaszczyznowe, można wskazać trzy podstawowe elementy. Pierwsze to są działania bezpośrednie w miejscu, w którym stwierdzono wystąpienie ASF. Szczególnie chodzi o ogniska wśród trzody chlewnej. Polega to na tym, że w tym miejscu następuje ubój trzody z danego gospodarstwa tego stada, w którym wystąpiła choroba. Kolejnym sposobem przeciwdziałania pojawieniu się choroby są działania prewencyjne m.in. permanentne przeszukiwania lasów pod kątem padłych dzików, czy ich szczątków. Eliminuje to wirusa ze środowiska naturalnego. Inne działania prewencyjne to kontrole przemieszczania zwierząt,  jak i kontrole dokonywane na targowiskach, rynkach, aby do obrotu nie było wprowadzane mięso niewiadomego pochodzenia. Trzecim elementem przeciwdziałania ASF są akcje informacyjne, które przynoszą zakładane efekty. Przy ostatnim ognisku, z którym mamy do czynienia w gminie Jabłoń, okazało się, że nie ma konieczności wybijania trzody chlewnej w sąsiednich gospodarstwach w promieniu 3 km dlatego, że stan bioasekuracji w tych gospodarstwach jest tak zaawansowany, że choroba nie przedostanie się do nich – zaznaczył wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej. Kwestie referowane przez prelegentów podczas konferencji to m.in. sytuacja epizootyczna w kraju i państwach sąsiednich, administracyjne metody zwalczania ASF, systemem wsparcia finansowego hodowców trzody chlewnej, działania województwa lubelskiego w zwalczaniu ASF, zadania i obowiązki hodowców oraz organów administracji publicznej w zwalczaniu ASF oraz propozycja w zakresie dokonania kategoryzacji gospodarstw rolnych.
 
Wojewoda Czarnek zaznaczył, że znajdujemy się w sytuacji kryzysowej i mamy do czynienia z pomorem ASF. – Pomorem a nie chorobą, co jednoznacznie wskazuje na skalę problemu z jakim mierzymy się w województwie lubelskim i innych regionach Polski. Wiemy, że kwestię tę trzeba rozważać dwutorowo. Musimy uporządkować przekaz i jasno określić, że pierwszy aspekt działań to jest walka z wirusem. I tu jasno trzeba powiedzieć, że nie ma zwycięstwa z tą chorobą bez podjęcia restrykcyjnych działań ze strony wszystkich służb odpowiedzialnych za zwalczanie ASF, jak i ze strony wszystkich hodowców trzody chlewnej oraz odstrzał dzików. Te restrykcyjne działania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, wojewódzkich i powiatowych inspektorów weterynaryjnych muszą mieć miejsce bez względu na to jak są uciążliwe . To jest jeden tor naszej pracy, natomiast druga kwestia to wsparcie dla rolników, których dotknęła tragedia ASF. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze strefami, ale w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z ogniskami, państwo musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników i musi wspierać ich w walce z tragedią, która ich dotknęła – powiedział wojewoda Czarnek.
 
Administracyjne metody zwalczania ASF:
/sites/default/files/Administracyjne%20metody%20zwalczania%20ASF.pdf
 
Założenia do kategoryzacji gospoadarstw (siedzib stad) w których utrzymywane sa świnie na terytorium RP:
/sites/default/files/Kategoryzacja.pdf
 
Działania podejmowane na terenie województwa lubelskiego w zakresie zwalczania ASF:
/sites/default/files/ASF%20dzia%C5%82ania%20podejmowane%20na%20terenie%20wojew
%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20konferencja%202018.pdf
 
System rekompensat dla hodowców objetych programem zwalczania ASF:
/sites/default/files/System%20rekompensat%20dla%20%20hodowc%C3%B3w%20obj%C4%99tych%20programem%20zwalczania%20ASF.pdf