Minister Elżbieta Rafalska otworzyła ŚDS w Białej Podlaskiej

08.01.2018

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej został oficjalnie otwarty. To pierwsza placówka w tym mieście i jedna z nielicznych w regionie przeznaczona dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, w tym chorobę Alzheimera, zaburzenia adaptacyjne czy zaburzenia depresyjno-lękowe.
 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wspólnie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i rady miejskiej, parlamentarzyści oraz personel placówki a także rodziny podopiecznych.
 
Nowo utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 36A przeznaczony jest dla 30 pełnoletnich osób. Powstał dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł. Kwota deklarowanego wkładu własnego z budżetu miasta Biała Podlaska wynosi 200.458 zł. Środki na dotację bieżącą z budżetu państwa naliczoną od momentu rozpoczęcia działalności to kwota 20.861 zł.
 
Z uczestnikami będzie pracowała wykwalifikowana kadra: instruktorzy terapii, psycholog i pielęgniarka. Zajęcia będą prowadzone w pracowni artystycznej, kulinarnej, kulturalno-oświatowej oraz w świetlicy. Dom będzie czynny od poniedziałku do piątku a uczestnicy w ramach terapii otrzymają jeden ciepły posiłek.
 
                                                                                     ***
 
Ośrodki wsparcia są placówkami przeznaczonymi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Szczególnym ich rodzajem są ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy). Prowadzenie tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie lub powiatowi.
 
Ze względu na kategorie uczestników środowiskowe domy samopomocy podzielono na 3 typy:
A – przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych, B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, C – dla osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych oraz pozostałe możliwe połączenia ww. typów.
 
Środowiskowe domy samopomocy są głównym elementem tworzonego na danym terenie oparcia społecznego, polegającego na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Domy te stwarzają szansę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwiają wszechstronny rozwój, zapewniają opiekę osobom mających trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
 
Wykwalifikowany personel domów stara się aktywizować swych podopiecznych, poprawiać ich sprawność psychiczną, stymulować do podejmowania zadań i ról społecznych oraz rozwijać umiejętność samopomocy. Dzięki ośrodkom wsparcia zmienia się nie tylko jakość życia osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, czy wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, ale także wizerunek tych osób i ich społeczny odbiór.
 
Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 56 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wg stanu na dzień 15 grudnia 2017 r. dysponowały one 2 104 miejscami.
 
Środowiskowe domy samopomocy funkcjonowały we wszystkich, tj. 24 powiatach. Spośród
56 jednostek: 31 (1 098 miejsc) to ośrodki gminne, a 25 (1 006 miejsc) to powiatowe. Podział ten jest związany z zasięgiem terytorialnym, jaki obejmują swoim działaniem. Ostatnie lata to tworzenie głównie ośrodków w środowisku lokalnym, jak najbliżej świadczeniobiorcy. Spośród 56 jednostek – 13 prowadzą organizacje pozarządowe na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
 
Na terenie Miasta Biała Podlaska dotychczas funkcjonował (i działa nadal) Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ośrodku „Misericordia” Caritas, prowadzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej na zlecenie Miasta Biała Podlaska, o statusie jednostki gminnej. Przeznaczony dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB).