Piotr Sendecki szefem WKds.OoZM drugiej kadencji (wideo)

08.01.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzył pierwsze posiedzenie organizacyjne Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji. Pogratulował wszystkim członkom wybranym do składu komisji i życzył, aby spraw, które wpływają pod obrady było jak najmniej. 
 
– To by oznaczało, że spraw, które są kontrowersyjne, w przekonaniu pacjentów dla nich niedobre, jest naprawdę mało. A to by znowu świadczyło, że albo ludzie mniej chorują, albo też są świetnie operowani w naszych szpitalach – powiedział wojewoda Czarnek. Wyraził przy tym przekonanie, że wybitni specjaliści świata medycznego i prawnego, którzy zostali wybrani w skład komisji dają gwarancję jej prawidłowego funkcjonowania i sprawiedliwości przyjętych orzeczeń.
 
W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji 2018-2023 weszło 16 członków, zgłoszonych przez: samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, samorządy zawodowe adwokatury oraz samorządów radców prawnych, przez organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta na terenie województwa lubelskiego.
 
Podczas spotkania nastąpił wybór przewodniczącego, którym został mecenas Piotr Sendecki. Wiceprzewodniczącą komisji została Zofia Filipek-Kraczek. Dyskutowano również nad zmianami regulaminu działania Komisji.
 
Wideo z rozpoczęcia posiedzenia https://www.facebook.com/LubelskiUrzadWojewodzki/
 
***
 
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie działa na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku. Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, leczenia czy zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
 
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalumających miejsce po 1 stycznia 2012 r.
 
W latach 2012-2017 do Komisji wpłynęły ogółem 204 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego (dodatkowo 72 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz 11 skarg na wydanie orzeczenia w niezgodności z prawem – wszystkie skargi zostały odrzucone). Wojewódzka Komisja na 150 zakończonych postępowań o ustalenie zdarzenia medycznego wydała 43 orzeczenia o zdarzeniu medycznym.
 
Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego najczęściej dotyczyły: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologii i położnictwa, a w szczególności zakażeń oraz błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.