Spotkanie delegatów NSZZ „Solidarność”

09.03.2018

 
W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji władz NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się walne zebranie wyborczo-sprawozdawcze Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”.
 
Po oficjalnym otwarciu zebrania, przewodnicząca komisji przedstawiła zebranym delegatom oraz gościom porządek zebrania, po czym wybrano przewodniczącego zebrania delegatów oraz protokolanta.
 
To dzięki państwu pracy i państwa poprzednikom żyjemy dzisiaj w wolnej, niepodległej Polsce, bardzo państwu za to dziękuje – powiedział do zebranych delegatów wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, podkreślając fakt, że to ciężka praca ludzi którzy stanowią „Solidarność” przyczyniła się do kształtu dzisiejszej Polski.
 
Następnie skarbnik komisji przedstawił sprawozdanie finansowe, po którym zebrani dyskutowali nad przedstawianymi sprawozdaniami. Kolejnym punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie ponowienia akcesu przynależności do sekcji krajowej NSZZ „Solidarność” pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz wybór przewodniczącego międzyzakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” przy LUW.
 
Ważnymi punktami spotkania były: wybór członków międzyzakładowej komisji, komisji rewizyjnej oraz wybór dwóch delegatów na walne zebranie delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Ostatnią częścią zebrania był wybór dwóch delegatów, którzy wezmą udział w walnym zebraniu delegatów krajowej sekcji NSZZ „Solidarność” PARiS.
 
***
 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce. Powstawał w wyniku protestów robotników w lipcu i w sierpniu 1980 r. Dzięki Solidarności udało się obalić totalitarny system komunistyczny.
Obecnie przykłada się dużą wagę do nieustannej dbałości o poprawę warunków pracy i życia. Solidarność stawia na profesjonalną obsługę jej członków. Staram się aby związek zawodowy reprezentujący pracowników był równoprawnym partnerem wobec pracodawcy. Profesjonalna obsługa prawna, szkolenia, otwartość na problemy zwykłych ludzi. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenia międzynarodowe. NSZZ Solidarność jest między innymi członkiem Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych ,Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Światowej Konfederacji Pracy.

Najwyższą władzą NSZZ Solidarność jest Krajowy Zjazd Delegatów. To on wybiera Komisję Krajową, która jest organem nadrzędnym wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych. Komisja Krajowa reprezentuje Związek wobec władz oraz administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji. KK koordynuje działania wszystkich struktur organizacyjnych Związku. Organem kontrolnym Związku jest Krajowa Komisja Rewizyjna.
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego to blisko 30 tysięcy członków. Obejmuje swoim działaniem większą część województwa lubelskiego. Posiada struktury w blisko 600 zakładach pracy.
Najwyższą władzą w Regionie jest Walne Zebranie Delegatów, które wybiera na czteroletnią kadencję Przewodniczącego, Zarząd Regionu i Komisję Rewizyjną.
 
Źródło
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin//o_nas.html