Wojewoda skontroluje realizację RPO woj. lubelskiego

11.09.2017

Ministerstwo Rozwoju przekazuje wojewodom cześć zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO). Porozumienia w tej sprawie zostały podpisane w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Porozumienie podpisał m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych. Na mocy podpisanych porozumień Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą. 
 
W wyłącznej kompetencji Ministerstwa Rozwoju pozostaje podejmowanie decyzji o udzieleniu, zawieszaniu i wycofywaniu desygnacji instytucjom ustanowionym w systemie wdrażania poszczególnych RPO.
 
Podpisanie porozumień wynika z wejścia w życie 2 września 2017 r. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - tzw. „ustawy wdrożeniowej”, która m.in. wprowadza przepisy umożliwiające włączenie wojewodów w  zadania związane z desygnacją RPO. Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spełniania, przez instytucje w systemie wdrażania programów operacyjnych, warunków zapewniających prawidłową ich realizację.
 
Urzędy Wojewódzkie uczestniczyły już we wdrażaniu funduszy UE w poprzednich perspektywach finansowych. Brały udział w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako Instytucje Pośredniczące. Tę samą rolę pełniły w certyfikacji wydatków RPO w okresie programowania 2007-2013.