Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu

Dyrektor Biura
Bartłomiej Pietruszka

tel. 81 74-24-571
faks 81 74-24-573
e-mail:
bpietruszka@lublin.uw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora Biura
Janusz Wysok

tel. 81 74-24-571
faks 81 74-24-573
e-mail:
jwysok@lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-571
faks 81 74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok.60

 

Do zakresu działania Biura Informatyki i Obsługi Urzędu należy: planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego.

 

Biuro prowadzi sprawy związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów; realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd., a także prowadzi sprawy związane z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu.

 

Biuro wykonuje również zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Ponadto do zadań Biura należy również prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

 

Biuro planuje i koordynuje sprawy z zakresu informatyki Urzędu. Działania te obejmują utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem OU-I
  kierownik:  Edyta Miodońska   tel. 81-74-24-254
 • oddział informatyki OU-III
  kierownik:  Marcin Kuśmierz   tel. 81-74-24-123
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej OU-II
  kierownik:  Marek Śniosek   tel. 81-74-24-266
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia OU-IV
  kierownik:  Filip Iwańczuk   tel. 81-74-24-333
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie
  kierownik oddziału:  Janusz Taras   tel. 82-56-27-500
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu
  kierownik oddziału:  Jerzy Ryszard Bzdek   tel. 84-67-76-507