Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa lubelskiego

Od września 2014r. wojewoda lubelski rozpoczyna realizację projektu pn. „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa lubelskiego". Jest to druga edycja zajęć zapoczątkowanych w 2013 r. w celu podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa powodziowego ludzi, mienia i środowiska. Na realizację projektu pozyskano finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 80 000 zł.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w wybranych placówkach oświatowych na terenie powiatów: ryckiego, puławskiego, opolskiego i krasnostawskiego oraz następujących gmin: Stężyca, Dęblin, Puławy, Kazimierz Dolny, Wilków, Łaziska, Józefów nad Wisłą, Annopol, Krasnystaw i miasta Krasnystaw. Na obszarze tych jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich latach wystąpiły lokalne powodzie i podtopienia z rzek: Wisły i Wieprza.

Adresatem zajęć są dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz od tego roku również szkół ponadgimnazjalnych,  wskazanych przez ww. samorządy. Zadanie realizowane w formie szkoleń ma na celu zapoznanie uczniów z tematyką i specyfiką sytuacji kryzysowej, jaką jest powódź oraz przekazanie schematów bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia. Zajęcia mają charakter interakcyjny, będą prowadzone w formie warsztatów oraz gier symulacyjnych.

 

Przewidywane zakończenie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży nastąpi w pierwszej połowie grudnia
2014 r. Podobne zajęcia będą odbywały się również w województwie mazowieckim, łódzkim oraz świętokrzyskim.

 

Na kolejną edycję zajęć zaplanowaną w 2015 rok wojewoda lubelski pozyskał dofinasowanie z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 90 000 zł. Planowane jest zrealizowanie kolejnych zajęć dla uczniów z terenów województwa lubelskiego, zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi i podtopień.