Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

23.08.2017

Postępowanie w zakresie szacowania poniesionych strat oraz kierowanie wniosku do wojewody o przyznanie środków finansowych prowadzi urząd gminy właściwej, na terenie której miało miejsce zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej.

 

 

 Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

 

 

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej. 

 

 

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

 

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych. 

 

 

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

 

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości do 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości do 20 tysięcy złotych. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 

 

 

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 

1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.

2. Praca socjalna.

3. Poradnictwo specjalistyczne.

4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.

5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia. 

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.