Wydział Finansów i Certyfikacji

Dyrektor Wydziału
Beata Niemczyk
tel. 81 74-24-383
faks 81 74-24-290
e-mail: bniemczyk@lublin.uw.gov.pl

 

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Anna Stańko-Kołudzka
tel. 81 74-24-284
faks 81 74-24-290
e-mail: astanko@lublin.uw.gov.pl
 

 

Zastępca dyrektora Wydziału
Agnieszka Kusa-Malec
tel. 81 74-24-270
faks 81 74-24-290
e-mail: akusa@lublin.uw.gov.pl

         

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-284
faks 81 74-24-290
e-mail: sekfin@lublin.uw.gov.pl
pok. 269

 

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Certyfikacji należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. budżet;
 2. finanse publiczne;
 3. instytucje finansowe;
 4. rozwój regionalny – w zakresie:
 • Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Lubelskim;
 • Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Programem Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina Interreg III A TACIS CBC 2004-2006.

 

Do zadań Wydziału Finansów i Certyfikacji należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Wojewody w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym, prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz spraw związanych z należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

 

Wydział realizuje zadania związane z okresowym analizowaniem budżetu Wojewody i sprawozdawczością oraz wykonuje kontrolę realizacji budżetu Wojewody.

 

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należy także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewodę decyzji orzekających o zwrocie dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Prowadzi sprawy związane z postępowaniem mandatowym, umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności budżetowych.

 

Ponadto Wydział wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Wojewodę roli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i odpowiada za poświadczanie prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz realizuje zadania związane z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział budżetowy
  kierownik:  Marta Wasilewska   tel. 81-74-24-306
 • oddział postępowania mandatowego
  kierownik:  Anna Kolak   tel. 81-74-24-396
 • oddział rachunkowości
  kierownik:  Iwona Woś   tel. 81 74-24-320
 • oddział sprawozdawczości i analiz
  kierownik:  Marcin Dzięsław   tel. 81-74-24-577