Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

Dyrektor Wydziału
Artur Jaśkowski

tel. 81 74-24-375
faks 81 74-24-406
e-mail: 
ajaskowski@lublin.uw.gov.pl

 

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Tomasz Woś

tel. 81 74-24-499
faks 81 74-24-406
e-mail:
twos@lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-375
faks 81 74-24-406
e-mail: wgnr@lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

 

Wydział prowadzi postępowania odszkodowawcze za nieruchomości zajęte pod drogi krajowe i wojewódzkie. Rozpatruje odwołania od decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, stwierdza nieważność decyzji wywłaszczeniowych, rozpatruje wnioski opotwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Reprezentuje Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. Prowadzi postępowania dotyczących uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego nieruchomościami Skarbu Państwa.
Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w zakresie gospodarowania mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w zakresie postępowań upadłościowych w których Skarb Państwa występuje w charakterze wierzyciela.

 

Współpracuje i monitoruje pracę Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad organami administracji zespolonej.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział ds. odszkodowań
  kierownik:  Małgorzata Molas-Jesionek   tel. 81-74-24-149
 • oddział ds. rekompensat
  kierownik:  Agnieszka Sobuś   tel. 81-74-24-242
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Białej Podlaskiej
  kierownik:  Wiesław Krasoczko   tel. 83-34-49-243
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Chełmie
  kierownik:  Barbara Kolenda   tel. 82-56-27-627
 • oddział gospodarki nieruchomościami w delegaturze w Zamościu
  kierownik:  Przemysław Cieszkowski   tel. 84-67-76-527
 • oddział nadzoru instancyjnego i kontroli
  kierownik:  Roman Jasielski   tel. 81-74-24-451
 • oddział Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami
  kierownik:  Lucjan Osiecki   tel. 81-74-24-286