Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli

Dyrektor Wydziału
Paweł Chruściel
tel. 81 74-24-327,
81 74-24-283
faks 81 74-24-234
e-mail: pchrus@lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Cezary Widomski
tel. 81 74-24-347
faks 81 74-24-234
e-mail: cwidomski@lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-327
faks 81 74-24-234
e-mail: wnk@lublin.uw.gov.pl
pok. 114

 

 

Zakres działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli  obejmuje m.in.: wykonywanie zadań wojewody dotyczących nadzoru w zakresie zgodności z prawem aktów wydawanych przez organy samorządu terytorialnego i inne organy, wykonywanie zadań Wojewody szczególnie w zakresie kontroli, zgodnie z przepisami ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych.

 

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli prowadzi nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, działalnością organów Izby Rolniczej oraz działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ponadto wykonuje czynności kontrolne wynikające z przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział kontroli zewnętrznych
  kierownik:  Marek Świtka   tel. 81-74-24-226
 • oddział nadzoru
  kierownik:  Anna Brzozowska   tel. 81-74-24-224
 • oddział organizacji kontroli, analiz i skarg
  kierownik:  Sylwia Chyl   tel. 81-74-24-377
 • oddział redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego
  kierownik:  Małgorzata Suska-Siepsiak   tel. 81-74-24-372